Gwrando a Dysgu ar ôl Cyfnod Clo’ yn yr iaith Gymraeg – New Welsh Resources for Post-Lockdown Schools

Rwyf mor falch o lansio ein pecyn hyfforddi staff ar-lein ‘Gwrando a Dysgu ar ôl Cyfnod Clo’ yn yr iaith Gymraeg. Rwyf wedi hyfforddi nifer fawr o staff yn ysgolion Cymru ers blynyddoedd lawer. Mae positifrwydd a derbynioldeb athrawon, swyddogion ysgolion iach, swyddogion cymorth dysgu emosiynol a seicolegwyr addysg bob amser wedi bod yn gyffrous iawn. Rwyf wedi gweithio gyda phlant cyn-ysgol i blant ysgol uwchradd ac maent bob amser wedi bod yn frwd a gofyn chwestiynau meddylgar iawn! Mae llawer o fy adnoddau eisoes yn y Gymraeg felly mae’n teimlo’n anhygoel cyfieithu llu o gynlluniau gwersi, llyfrau a chyflwyniadaut. Rwy’n edmygu pobl sy’n gallu cyfieithu cystal – mae’n waith manwl.

‘Gwrando a Dysgu ar ôl Cyfnod Clo’ yn yr iaith Gymraeg

I am so proud to launch our ‘From Lockdown to Listening’ online staff training package in the Welsh language. I have trained large numbers of staff in Welsh schools for many years. The positivity and receptivity of teachers, healthy schools’ officers, emotional learning support officers and educational psychologists has always been very exciting. I have worked with pre-school children to secondary school children and always have been met with enthusiasm and very thoughtful questions! Many of my resources are already in welsh so it feels amazing to have a whole raft of lesson plans, books and presentations translated. My goodness I do admire people who can translate so well – it is painstaking work.

TAFLEN (yn Gymraeg)                        FLYER (In English)  

Hoffwn ddiolch i dîm Ysgolion a Chyn Ysgol Iach Gwynedd. Nid oeddwn erioed wedi meddwl ei gyfieithu – ond cafwyd ymateb mor dda gan ysgolion nes bod nhw eisiau ei roi i’w holl ysgolion yn y Gymraeg ar unwaith – sydd bellach yn golygu ei bod ar gael i bawb.

I want to thank Gwynedd Healthy Schools team. I had never thought of having it translated – but there was such a good response from schools that they immediately wanted all her schools to have it in Welsh – which now means it’s available to everyone.

‘Gwrando a Dysgu ar ôl Cyfnod Clo’ yn yr iaith Gymraeg

Ar ôl i chi gael cyfrinair eich trwydded, mae ar gael i bawb yn eich ysgol felly mae o werth mawr.

Os ydych chi’n ysgol sy’n siarad Cymraeg ac yn defnyddio’r adnoddau hyn, byddem wrth ein bodd yn clywed ychydig linellau gennych i roi gwybod i ni sut rydych chi’n dod ymlaen – e-bostiwch circletime@jennymosley.co.uk

Os ydych chi am fy archebu i wneud sesiwn Zoom / Microsoft  Teams ar unrhyw agweddau yn y pecyn – neu ei gyflwyno, llenwch y ffurflen e-bost ar fy ngwefan www.circle-time.co.uk

Once you get your licence password it’s available to everyone in your school so it’s great value.

If you are a welsh speaking school using these resources we would love to hear a few lines from you to let us know how you are getting on – just email circletime@jennymosley.co.uk

If you want to book Jenny to do a Zoom / Microsoft Teams session on any aspects of the package – or introduce it please fill in the email form on my website www.circle-time.co.uk

 

Website Editor’s Notes

Online staff training link here – from here find the Welsh version and the English language version

Os ydych chi’n ysgol sy’n siarad Cymraeg ac yn defnyddio’r adnoddau hyn, byddem wrth ein bodd yn clywed ychydig linellau gennych i roi gwybod i ni sut rydych chi’n dod ymlaen – e-bostiwch circletime@jennymosley.co.uk

If you are a welsh speaking school using these resources we would love to hear a few lines from you to let us know how you are getting on – just email circletime@jennymosley.co.uk

Os ydych chi am fy archebu i wneud sesiwn Zoom / Microsoft  Teams ar unrhyw agweddau yn y pecyn – neu ei gyflwyno, llenwch y ffurflen e-bost ar fy ngwefan www.circle-time.co.uk

If you want to book Jenny to do a Zoom / Microsoft Teams session on any aspects of the package – or introduce it please fill in the email form on my website www.circle-time.co.uk